Hoofdlijnen beleidsplan:

De jaarlijkse giften, aangevuld met rente uit het vermogen van de Stichting zullen zoveel mogelijk jaarlijks worden aangewend voor voornoemde doelstelling. Door de bewoners c.q. de overkoepelende zorginstelling wordt een verzoek gedaan om bepaalde uitgaven te financieren. Het gedane verzoek wordt door het bestuur van de Stichting getoetst aan de doelstelling. Voldoet de uitgave aan de doelstelling en valt deze binnen de begroting dan zal deze betaald worden door de stichting. Jaarlijks wordt  een begroting opgemaakt. Met andere woorden het bestuur zorgt ervoor dat het vermogen zoveel mogelijk in stand blijft. Dit om de uitgaven ook in de toekomst zoveel mogelijk te waarborgen. Het bestuur en vrijwilligers doen hun uiterste best nieuwe donateurs (vrienden) te werven.